Gemeente Venlo

Iedere stad heeft zijn eigen gemeente. Echter, niet ieder stadskantoor is hetzelfde. Voorafgaand aan uw bezoek is het daarom handig om te kijken wat u wel en niet kunt doen bij het stadskantoor in Venlo. Wat kunt u doen bij het stadskantoor in Venlo Stadskantoren zijn over het algemeen zeer veelzijdig, of u nu informatie … Lees meer

Gemeente Haren

Over de gemeente Haren De gemeente Haren is gelegen in het zuiden van de gemeente Groningen. De gemeente telt ongeveer 19.000 inwoners en heeft een totale oppervlakte van zo’n 50 vierkante kilometer. De gemeente Haren bestaat uit de dorpen Haren, Onnen, Glimmen en Noordlaren. In 2011 en 2012 werd de gemeente Haren door opinieweekblad Elsevier … Lees meer

SVB bellen

Eenvoudig en snel de SVB bellen met KlantenserviceSpot.nl De meeste mensen krijgen vroeg of laat wel te maken met de Sociale Verzekeringsbank, oftewel de SVB. De SVB voert namelijk sociale verzekeringen uit zoals de AOW, kinderbijslag of het Persoonsgebonden budget (PGB) en veel mensen hebben hier op bepaalde momenten in hun leven recht op. De … Lees meer

Rijkswaterstaat

Over Rijkswaterstaat Rijkswaterstaat is het uitvoerende agentschap van het ministerie van Infrastructuur en Milieu in Nederland. Zij waren tot 2010 Verkeer en Waterstaat. De organisatie beheert en ontwikkelt in opdracht van het ministerie van infrastructuur en milieu de nationale netwerken van hoofdvaarwegen, hoofdwatersystemen en hoofdwegen. Als hoofdtaak zorgt de Rijkswaterstaat voor vlotte en veilige doorstroming … Lees meer

Raad van State

Over de Raad van State De Raad van State heeft een geschiedenis die teruggaat tot 1531. De Raad van State is begonnen als adviseur van de landvoogd. In bijna vijf eeuwen hebben zij zich ontwikkeld tot bestuursrecht en wetgevingsadviseurs. De Raad van State heeft verschillende taken. Ten eerste adviseert de Afdeling Advisering van de Raad … Lees meer

Kadaster

Over het Kadaster Het Kadaster is een bijgehouden openbaar register van registergoederen, waaronder onroerende zaken en de daarop gevestigde rechten. De naam Kadaster stamt af van het middeleeuws-Latijns catastrum. Sinds 1994 is het Kadaster een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). Zij voeren zelfstandig taken uit. De eindverantwoordelijkheid ligt in de handen van de minister van Infrastructuur en … Lees meer

CJIB

Over het CJIB Het CJIB staat voor Centraal Justitieel Incassobureau en is gevestigd te Leeuwarden. Het is een uitvoeringsinstantie van het Nederlandse ministerie van Veiligheid en Justitie. Het CJIB houdt zich voornamelijk bezig met innen van boetes en administratiekosten op basis van de Wahv (Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften). In 1990 is het CJIB opgericht als … Lees meer

Instituut Gak

Over Instituut Gak Instituut Gak is een vermogensfonds dat projecten op het terrein van sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid in Nederland financiële ondersteuning biedt. De stichting stelt subsidies beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek, maar heeft ook ruimte om de aanvraag van subsidies voor projecten te honoreren. Naast de subsidiëring van projecten en wetenschappelijk onderzoek stelt de stichting … Lees meer

CAK

Over Cak Cak staat voor het Centraal Administratie Kantoor, een overheidsdienst die taken uitvoert voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, afgekort het VWS. Zo berekent en int het CAK de eigen bijdragen voor de Wet langdurige zorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning. Het CAK is daarnaast verantwoordelijk voor de financiering van instellingen van … Lees meer

DUO

Over DUO De Dienst Uitvoering Onderijs is de uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs. DUO informeert en financiert onderwijsdeelnemers en onderwijsinstellingen. Daarnaast organiseert DUO examens. DUO is verantwoordelijk voor enkele hoofdtaken, waaronder het bekostigen van onderwijsinstellingen, het verstrekken van studiefinanciering, het innen van lesgelden en studieschulden en het erkennen van diploma’s. Ook organiseert DUO … Lees meer

RDW

Over RDW De RDW staat voor Rijksdienst voor het Wegverkeer. Het is niet de officiële naam, de Wegenverkeerswet 1994 spreekt van Dienst Wegverkeer. Deze instelling registreert gemotoriseerde voertuigen en rijbewijzen in Nederland. De RDW is een zelfstandig bestuursorgaan van de overheid en een publieke dienstverlener. Zij voeren wettelijke taken uit met als hoofdtaak het bijhouden … Lees meer

Avalex

Over Avalex Avalex werd opgericht op 2 april 2001 op initiatief van de gemeenten Leidschendam, Rijswijk en Voorburg. Het doel van Avalex is het inzamelen en het ontdoen van afvalstoffen. Zij zijn een overheid gedomineerde onderneming en proberen door het bundelen van hun activiteiten schaalvoordelen te bereiken. Avalex heeft als rechtsvorm de gemeentelijke regeling gekregen, … Lees meer

Jeugdzorg Nederland

Over Jeugdzorg Nederland Jeugdzorg Nederland is de branchevereniging voor alle organisaties die verantwoordelijk zijn voor jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. Het is de missie van de organisatie om kinderen en ouders/opvoeders met opvoed- en opgroeiproblemen zo te begeleiden dat ze maximaal in de maatschappij kunnen participeren. Dit kan alleen bereikt worden als … Lees meer

AMK Nederland

Over AMK Nederland AMK Nederland is per 1 januari 2015 opgegaan in een nieuwe organisatie: ‘Veilig Thuis’. Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Contactgegevens Voor meer informatie over Veilig Thuis gaat u naar www.vooreenveiligthuis.nl. U kunt ook gratis contact opnemen via 0800-2000.

UWV contact

Meteen met het UWV contact dankzij Klantenservicespot.nl Zoekt u het telefoonnummer van het UWV om uw uitkering te regelen? Of wilt u meer weten over de onlinedienstverlening van het UWV? Dankzij Klantenservicespot.nl neemt u gelijk met het UWV contact op via het juiste UWV telefoonnummer. Bedrijven en organisaties staan erom bekend onoverzichtelijk de contactgegevens op … Lees meer

Rijksoverheid

Over de Rijksoverheid De Rijksoverheid is het landelijke gedeelte van de Nederlandse overheid. De Rijksoverheid wordt gevormd door alle ministeries en de uitvoeringsorganisaties die onder de verantwoordelijkheid van een ministerie vallen. De Rijksoverheid houdt zich bezig met de voorbereidingen en uitvoering van plannen van de regering en het parlement. Rijksoverheid.nl Voorheen hadden alle ministeries een … Lees meer

Politie

Over de politie De politie in Nederland richt zich op de bescherming van de democratie, de handhaving van de wet en de gezagsvoering op straat. De politie biedt een helpende hand waar nodig, maar kan in noodsituaties ook dwingend ingrijpen. Door actief samen te werken met burgers en partners kan de politie haar taken optimaal … Lees meer

NVWA

<h2>Over NVWA</h2> De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, afgekort NVWA, is een Nederlands agentschap dat toezicht houdt op de naleving van wetten en voorschriften bij Nederlandse bedrijven en instellingen. Het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn opdrachtgevers van NVWA. Het NVWA heeft verschillende voorgangers gehad, een daarvan was de … Lees meer

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Over het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de ambitie om mensen zo lang mogelijk gezond te houden en zo snel mogelijk beter te maken. Daarnaast richt het ministerie zich op het ondersteunen van mensen met een beperking en het bevorderen van maatschappelijke participatie. Het motto van … Lees meer

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Over het ministerie van Veiligheid en Justitie Het ministerie van Veiligheid en Justitie is verantwoordelijk voor de rechtsstaat in Nederland. Het ministerie houdt zich bezig met de rechtsorde op alle vlakken: van wetgeving, preventie en handhaving tot strafoplegging en slachtofferhulp. Tot aan 2010 droeg het ministerie enkel de naam ‘ministerie van Justitie’. Sinds het kabinet-Rutte … Lees meer

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Over het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan een sociaal en economisch krachtig Nederland, met werk en bestaanszekerheid voor iedereen. Het ministerie hecht veel belang aan de combinatie van sociaal en economisch, aan de sociale samenhang. Daarnaast zet het ministerie in op vijf thema’s. Het ministerie … Lees meer

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Over het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap houdt zich bezig met het ontwikkelen van een slim, vaardig en creatief Nederland. Het ministerie heeft zichzelf als doel gesteld dat iedereen goed onderwijs kan volgen, iedereen voorbereidt is op zelfstandigheid en verantwoordelijk, en iedereen cultuur kan beleven. Daarnaast is … Lees meer

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Over het ministerie van Infrastructuur en Milieu Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is verantwoordelijk voor de leefbaarheid en bereikbaarheid in Nederland. Het ministerie werkt aan de verbindingen over de weg, het spoor, het water en door de lucht. Het ministerie is onderverdeeld in vier sectoren: Bereikbaarheid, Milieu en Internationaal, Ruimte en Water, en Rijkswaterstaat. … Lees meer

Ministerie van Financiën

Over het Ministerie van Financiën Het ministerie van Financiën houdt zich in Nederland bezig met de financiën. Het ministerie richt zich op de begroting, de belastingen en de staatskas. De hoofdtaak van het ministerie is Nederland financieel gezond te krijgen of te houden. Het ministerie van Financiën heeft verschillende taken in zijn pakket. Het ministerie … Lees meer

Ministerie van Economische Zaken

Over het Ministerie van Economische Zaken Het ministerie van Economische Zaken zet zich in voor een uitstekend ondernemersklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Dit ministerie richt zich echter niet alleen op het ondernemersklimaat en innovatie. Het ministerie houdt zich ook bezig met de toerisme en recreatie, en landbouw. De minister van Economische Zaken staat samen … Lees meer